Uputstva za pisanje radova u celini

Zbornik radova u celini – Uputstva za autore

Zbornik radova u celini objavljuje se u elektronskoj formi i biće dostupan na sledećem linku. Autori koji žele da prijave rad za objavljivanje u celini (saopštenje u celini), svoju prijavu treba da dostave preko upitnika koji će biti objavljen na sajtu skupa, fejsbuk stranici skupa i poslat mejlom autorima.

Radove treba da dostave do datuma naznačenog u obaveštenjima, na mail adresu eip@f.bg.ac.rs, naslovljeno kao „prijava za zbornik_[prezime_prvog_autora]“. Radovi treba da budu napisani na engleskom jeziku.

Uputstva za pisanje rada u celini

 • Rad u celini treba da ima od 6000 do 8000 karaktera, sa razmakom u osnovnom tekstu (ne računajući naslov rada, imena autora, afilijacije, apstrakt, ključne reči i reference).
 • Tekst treba da bude napisan u tekst procesoru Microsoft Word, koristeći template za EIP proceedings, preuzmanje sa linka link docx.
 • Radovi koji nisu napisani u template-u koji je naveden, neće biti uzeti na recenziju.
 • Rad treba da bude napisan u skladu sa aktuelnim izdanjem Priručnika Američke psihološke asocijacije (APA7) i da sadrži odeljke (FIRST LEVEL HEADINGS u „template“ dokumentu):
  • kraći apstrakt (od 1000 do 1400 karaktera, sa razmakom) – apstrakt saopštenja u celini ne treba da bude isti kao rezime prijavljen za učešće na skupu. Pored toga što treba da bude kraći, apstrakt ne treba da sadrži vrednosti statistika, kao ni navođenje statističkih tehnika koje su korišćenje (osim u slučajevima kada je to problem istraživanja).
  • do 5 ključnih reči
  • kraći teorijski uvod i jasno izložen problem i cilj istraživanja
  • metod
   • rezultate
   • diskusiju i zaključak
   • spisak literature
 • Pri prikazivanju rezultata obavezno treba navesti vrednosti korišćenih statističkih obrada, tj. vrednost korišćenog statistika, broj stepeni slobode, nivo značajnosti i efekat (na primer t(121) = 15.34, p<.05, d = ).
 • Tabele i grafikoni bi trebalo da budu sačinjeni u Wordu ili nekom Word kompatibilnom formatu. Tabele i grafikone iz statističkih paketa treba prebaciti u Word i prilagoditi za prikazivanje. Isti podaci ne mogu da se prikažu i tabelarno i grafički. Svaka tabela, grafikon ili slika treba da budu označeni rednim brojem i adekvatnim nazivom, koji je kratak i informativan, i nalaze se iznad prikaza. U tekstu se treba pozvati na svaku tabelu, grafikon ili sliku.

Pozivamo vas da preuzmete:

Podsetnik za navođenje statističkih parametara