Empirijska istraživanja u psihologiji 2015 - EIP15

Pozivno pismo

Poštovane kolege,

Po tradiciji, u martu mesecu 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, održaće se 21. EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI (EIP15), nova prilika za predstavljanje empirijskih nalaza, diskusije i okupljanje istraživača iz ove oblasti. Datumi održavanja skupa su 27. 28. i 29. mart (petak, subota i nedelja). Pozivamo Vas da i ove godine uzmete učešće u ovom skupu i razmislite o radu koji biste prezentovali.

Konferenciju organizuju Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Program konferencije obuhvata plenarna predavanja, oralna saopštenja (klasifikovana u odgovarajuće oblasti), i okrugle stolove. Zvanični jezici konferencije su srpski (odnosno govorno područje srpsko-hrvatskog jezika) i engleski.

Jedan autor može prijaviti za skup najviše 3 rada, a na dva od tih radova može biti prvi autor. Pored individualnih prijava, vaša institucija ili grupa istraživača iz institucije može prijaviti i svoju sekciju u okviru skupa. U slučaju grupnih prijava, molimo vas da mailom naglasite da je reč o sekciji i da navedete učesnike i teme saopštenja.

Rok za prijavu rezimea radova je ISTEKAO. Kotizacija za ucesce na skupu iznosi 2500 dinara, a mozete je uplatiti nakon potvrde o prihvatanju rada. Detaljne instrukcije za placanje ce biti uskoro postavljene na ovoj stranici.

Nadamo se da ćemo se ponovo sresti u martu u Beogradu i srdačno Vas pozdravljamo,

Organizacioni odbor skupa

UPLATA KOTIZACIJE

Molimo vas da kotizaciju za učešće na skupu Empirijska istraživanja u psihologiji uplatite najkasnije do 10. marta 2015. godine, kako bismo uključili vaš rad u knjigu rezimea. Radovi za koje ni jedan od autora ne uplati kotizaciju, neće biti uključeni u knjigu rezimea. Kotizaciju možete uplatiti preko linka http://www.miross.rs/sr/dogadjaji/eip-2015
Cena kotizacije iznosi 2.500 RSD (22 evra) za sve učesnike osim za nezaposlene i studente za koje cena kotizacije iznosi 1.000 RSD (9 evra). U slučaju da imate pravo na nižu cenu kotizacije, potrebno je da uz prijavu priložite i fotografiju/skeniranu prvu stranu indeksa/potvrde sa biroa/radne knjižice kao dokaz.

Uputstvo za pisanje rezimea

 • Rezime bi trebalo da ima od 1500 do 2500 karaktera , sa razmakom (ne računajući naslov rada, imena autora, afilijacije i ključne reči).
 • Kao font koristiti Times New Roman, latiničnu tastaturu, veličine 12
 • U rezimeu treba navesti jasno izložen problem istraživanja, metodologiju, glavne rezultate i zaključak.
 • Pri prikazivanju rezultata obavezno treba navesti vrednosti korišćenih statističkih obrada, to jest vrednost korišćenog statistika, broj stepeni slobode i nivo značajnosti (na primer t=15.34, df=121, p<0.05).
 • Na kraju rezimea bi trebalo navesti do pet ključnih reči.
 • Rezime bi trebalo da sadrži samo tekst, odnosno ne bi trebalo da sadrži tabele i grafikone.
 • Takođe, ne treba navoditi literaturu, ni u samom rezimeu, ni na kraju kao spisak.
 • Jedan autor može prijaviti za skup najviše 3 rada, a na dva od tih radova može biti prvi autor.
 • Rezimei se prijavljuju isključivo latiničnim pismom

Recenzija

 • Kao i ranijih godina, radovi za EIP15 biće recenzirani. Rad se prosleđuje recenzentu iz oblasti u koju je rad svrstan, bez imena i afilijacije autora i koautora.
 • Period od 20. januara 2015. do 7. februara 2015. godine je predviđen za recenziranje i ponovno prijavljivanje radova usaglašenih sa sugestijama recenzenata.
 • Da bismo mogli da vam na vreme dostavimo recenzije i ostavimo dovoljno vremena za rad na tekstu, molimo vas da poštujete predviđene rokove.
 • Rezimei prihvaćenih radova će se štampati u knjizi rezimea, koja će biti objavljena pre početka održavanja skupa.

Izlaganje

 • Prostorije u kojima će se održavati skup su opremljene prezentacionim računarom i LCD projektorom. Naravno, ako želite, možete prezentovati i sa svog računara. Molimo vas da fajl sa vašom prezentacijom ponesete na CD-u ili USB-u.
 • Konačan program skupa biće dostupan na internet adresi www.empirijskaistrazivanja.org. U programu ćete moći da proverite tačno vreme i salu u kojoj ćete prezentovati svoj rad.
 • Molimo vas da dođete u salu 5-10 minuta pre početka sesije, da biste prebacili vaš fajl na računar i proverili da li sve u prezentaciji funkcioniše po planu (zbog nepoklapanja verzija softvera i sl).
 • Ukupno trajanje izlaganja na skupu ograničeno je na 15 minuta, odnosno predviđeno je 10 minuta za samo izlaganje i 5 minuta neposredno nakon izlaganja za pitanja i diskusiju.

Uputstvo za pisanje radova u celini

Publikacija će izaći samo u elektronskoj formi i biće dostupna na web adresi http://www.empirijskaistrazivanja.org/. Autori koji žele da objave rad kao saopštenje u celini bi trebalo da dostave radove najkasnije do 31. maja 2015. godine, na mail adresu Instituta za psihologiju instpsi@f.bg.ac.rs.

 • Rad bi trebalo da ima od 6000 do 8000 karaktera, sa razmakom ( ne računajući naslov rada, imena autora, afilijacije, apstrakt i ključne reči).
 • Kao font koristiti Times New Roman, latiničnu tastaturu, veličine 12
 • Rad bi trebalo da sadrži
  • kraći apstrakt (od 1000 do 1400 karaktera, sa razmakom)
  • do 5 ključnih reči,
  • kraći teorijski uvod
  • jasno izložen problem istraživanja i metodologiju,
  • rezultate
  • diskusiju i zaključak
  • spisak literature
 • Pri prikazivanju rezultata obavezno treba navesti vrednosti korišćenih statističkih obrada, to jest vrednost korišćenog statistika, broj stepeni slobode i nivo značajnosti (na primer t=15.34, df=121, p<0.05).
 • Tabele i grafikoni bi trebalo da budu sačinjeni u Wordu ili nekom Word kompatibilnom formatu. Tabele i grafikone iz statističkih paketa treba prebaciti u Word. Isti podaci ne mogu se prezentovati i tabelarno i grafički. Svaka tabela, grafikon ili slika bi trebalo da bude označena brojem, sa adekvatnim nazivom koji je kratak i informativan i nalazi se iznad prikaza. U tekstu se treba pozvati na svaku tabelu, grafikon ili sliku.
 • Rad bi trebalo pisati u skladu sa APA standardima.

Programski odbor

 • Prof. dr Aleksandar Kostić
 • Prof. dr Dejan Todorović
 • Prof. dr Ivan Ivić
 • Prof. dr Jasmina Kodžopeljić
 • Prof. dr Nenad Havelka
 • Prof. dr Slobodan Marković
 • Prof. dr Snežana Smederevac
 • Prof. dr Sunčica Zdravković
 • Prof. dr Svetlana Čizmić
 • Prof. dr Mirosava Đurišić Bojanović
 • Viši naučni saradnik Dragica Pavlović Babić
 • Doc. dr Goran Opačić
 • Doc. dr Iris Žeželj
 • Doc. dr Oliver Tošković
 • Doc. dr Nevena Buđevac
 • Doc. dr Ksenija Krstić
 • Doc. dr Borjanka Batinić
 • Doc. dr Dragana Stanojević
 • Doc. dr Zoran Pavlović
 • dr Janko Međedović
 • Naučni saradnik dr Ljiljana Lazarević (predsednik)
 • Organizacioni odbor

  • Prof. dr Slobodan Marković
  • Viši naučni saradnik Dragica Pavlović Babić
  • Doc. dr Oliver Tošković
  • Naučni saradnik dr Ljiljana Lazarević
  • Olga Marković Rosić