Empirijska istraživanja u psihologiji 2016 - EIP16

Pozivno pismo

Poštovane kolege,

Po tradiciji, u martu mesecu 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, održaće se 22. EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI (EIP16), nova prilika za predstavljanje empirijskih nalaza, diskusije i okupljanje istraživača. Datumi održavanja skupa su 18.,19. i 20. mart 2016 godine. Pozivamo Vas da i ove godine učestvujete u ovom skupu i razmislite o radu koji biste prezentovali. Od ove godine, na EIP će biti organizovana i poster-sekcija

Konferenciju organizuju Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Program konferencije obuhvata plenarna predavanja, saopštenja (klasifikovana u odgovarajuće oblasti), poster sekcije i okrugle stolove. Zvanični jezici konferencije su srpski (odnosno govorno područje srpsko-hrvatskog jezika) i engleski. Ukoliko bude prijavljeno više radova na engleskom jeziku, biće organizovane i sekcije na engleskom.

Jedan autor može prijaviti za skup najviše 3 rada, a na dva od tih radova može biti prvi autor. Pored individualnih prijava, vaša institucija ili grupa istraživača iz institucije može prijaviti i svoju sekciju u okviru skupa. U slučaju grupnih prijava, molimo vas da mailom naglasite da je reč o sekciji i da navedete učesnike i teme saopštenja.

Rok za prijavu rezimea radova je istekao. Kotizacija za ucesce na skupu iznosi 3000 dinara (25 EUR) za sve učesnike, osim za nezaposlene (uključujući i studente koji nisu zaposleni) za koje iznosi 1200 dinara (10 EUR). Kotizaciju možete uplatiti nakon potvrde o prihvatanju rada. Detaljne instrukcije za placanje ce biti uskoro postavljene na ovoj stranici.

Nadamo se da ćemo se ponovo sresti u martu u Beogradu i srdačno Vas pozdravljamo,

Organizacioni odbor skupa

UPLATA KOTIZACIJE

Molimo vas da kotizaciju za učešće na skupu Empirijska istraživanja u psihologiji uplatite najkasnije do 21. februara 2016. godine, kako bismo uključili vaš rad u knjigu rezimea. Radovi za koje ni jedan od autora ne uplati kotizaciju, neće biti uključeni u knjigu rezimea. Kotizaciju možete uplatiti preko linka http://www.miross.rs/sr/dogadjaji/eip-2016
Cena kotizacije iznosi 3.000 RSD (25 evra) za sve učesnike osim za nezaposlene i studente za koje cena kotizacije iznosi 1.200 RSD (10 evra). U slučaju da imate pravo na nižu cenu kotizacije, potrebno je da uz prijavu priložite i fotografiju/skeniranu prvu stranu indeksa/potvrde sa biroa/radne knjižice kao dokaz.

Uputstvo za pisanje rezimea

 • Za skup Empirijska istrživanja u psihologiji mogu se prijaviti rezimei na na srpskom i ostalim jezicima nekadašnjeg srpsko-hrvatskog govornog područja i na engleskom jeziku.
 • Naslov rada treba da bude maksimalne dužine 150 karaktera sa proredom.
 • Rezime bi trebalo da ima od 1500 do 2500 karaktera , sa razmakom (ne računajući naslov rada, imena autora, afilijacije i ključne reči).
 • Rezime treba da sadrži samo tekst, odnosno ne treba da sadrži tabele i grafikone.
 • Font: Times New Roman, latiničnu tastaturu, veličine 12. Zbog tehničkog rešenja koje se koristi za prijavu rezima, rezime je moguće prijaviti isključivo latiničnim pismom.
 • U rezimeu treba navesti jasno izložen problem istraživanja, metodologiju, glavne rezultate i zaključak.
 • Pri prikazivanju rezultata obavezno treba navesti vrednosti korišćenih statističkih obrada, to jest vrednost korišćenog statistika, broj stepeni slobode i nivo značajnosti (na primer t(121) = 15.34, p<.05).
 • Na kraju rezimea bi trebalo navesti do pet ključnih reči.
 • Jedan autor može prijaviti za skup najviše 3 rada, a na dva od tih radova može biti prvi autor.

Recenzija

 • Radovi prijavljeni za EIP16 biće recenzirani. Rad se prosleđuje recenzentu iz oblasti u koju je rad svrstan, bez imena i afilijacije autora i koautora.
 • Period od 20. januara 2016. do 7. februara 2016. godine je predviđen za recenziranje i ponovno prijavljivanje radova usaglašenih sa sugestijama recenzenata.
 • Radovi koji ne budu dostavljeni u predviđenim rokovima neće biti razmatrani.
 • Rezimei prihvaćenih radova će se štampati u knjizi rezimea, koja će biti objavljena pre početka održavanja skupa.

Izlaganje

 • Prostorije u kojima će se održavati skup su opremljene prezentacionim računarom i LCD projektorom. Naravno, ako želite, možete prezentovati i sa svog računara. Ukoliko ne prezentujete sa svog računara, molimo vas da fajl sa vašom prezentacijom ponesete na USB-u
 • Konačan program skupa biće dostupan na internet adresi www.empirijskaistrazivanja.org. U programu ćete moći da proverite tačno vreme i salu u kojoj ćete prezentovati svoj rad.
 • Molimo vas da dođete u salu 5-10 minuta pre početka sesije, da biste prebacili vašu prezentaciju na računar i proverili da li sve u prezentaciji funkcioniše po planu (zbog nepoklapanja verzija softvera i sl).
 • Ukupno trajanje izlaganja na skupu ograničeno je na 15 minuta, odnosno predviđeno je 10 minuta za samo izlaganje i 5 minuta neposredno nakon izlaganja za pitanja i diskusiju.
 • Ukoliko izlažete rad u vidu poster prezentacije, preporučena veličina postera je A0 (84.1 cm x 118.9 cm) u portret orijentaciji. Postere bi trebalo postaviti na početku radnog dana, pre početka sesija, a same prezentacije će biti u toku poster sesija predviđenih programom. Posteri se uklanjaju na kraju radnog dana.

Uputstvo za pisanje radova u celini

Zbornik radova u celini biće objavljen u elektronskoj formi i biće dostupan na web adresi http://www.empirijskaistrazivanja.org/. Autori koji žele da prijave rad za objavljivanje u celini (saopštenje u celini), radove treba da dostave nakon završenog skupa, a najkasnije do 13. maja 2016. godine, na mail adresu Instituta za psihologiju: instpsi@f.bg.ac.rs.

 • Rad bi trebalo da ima od 6000 do 8000 karaktera, sa razmakom u osnovnom tekstu (ne računajući naslov rada, imena autora, afilijacije, apstrakt, ključne reči i reference).
 • Tekst treba da bude napisan u tekst procesoru Microsoft Word, na stranici formata A4, fontom Times New Roman veličine12, latinicom, sa razmakom od 1.5 reda, sa marginama od 2.54 cm (odnosi se na sve margine).
 • Rad treba da sadrži, u skladu sa aktuelnim izdanjem Priručnika Američke psihološke asocijacije (APA6):
  • kraći apstrakt (od 1000 do 1400 karaktera, sa razmakom) - apstrakt saopštenja u celini ne treba da bude isti kao rezime prijavljen za učešće na skupu. Pored toga što treba da bude kraći, apstrakt ne treba da sadrži vrednosti statistika, kao ni navođenje statističkih tehnika koje su korišćenje (osim u slučajevima kada je to problem istraživanja).
  • do 5 ključnih reči,
  • kraći teorijski uvod i jasno izložen problem i cilj istraživanja
  • metod
  • rezultati
  • diskusiju i zaključak
  • spisak literature
 • Pri prikazivanju rezultata obavezno treba navesti vrednosti korišćenih statističkih obrada, tj. vrednost korišćenog statistika, broj stepeni slobode i nivo značajnosti (na primer t(121) =15.34, p<.05).
 • Tabele i grafikoni bi trebalo da budu sačinjeni u Wordu ili nekom Word kompatibilnom formatu. Tabele i grafikone iz statističkih paketa treba prebaciti u Word. Isti podaci ne mogu da se prikažu i tabelarno i grafički. Svaka tabela, grafikon ili slika treba da budu označeni rednim brojem i adekvatnim nazivom, koji je kratak i informativan, i nalaze se iznad prikaza. U tekstu se treba pozvati na svaku tabelu, grafikon ili sliku.
 • Rad bi trebalo pisati u skladu sa APA6 standardima.

Programski odbor

 • Prof. dr Aleksandar Kostić
 • Prof. dr Dejan Todorović
 • Prof. dr Ivan Ivić
 • Prof. dr Jasmina Kodžopeljić
 • Prof. dr Nenad Havelka
 • Prof. dr Slobodan Marković
 • Prof. dr Sunčica Zdravković
 • Viši naučni saradnik Dragica Pavlović Babić
 • Doc. dr Petar Čolović
 • Doc. dr Boris Popov
 • Doc. dr Goran Opačić
 • Doc. dr Iris Žeželj
 • Doc. dr Oliver Tošković
 • Doc. dr Ksenija Krstić
 • Doc. dr Borjanka Batinić
 • Doc. dr Dragana Stanojević
 • Doc. dr Zoran Pavlović
 • Doc. dr Vladimir Mihić
 • dr Milica Vukelić
 • dr Ivana Stepanović Ilić
 • dr Janko Međedović
 • dr Kaja Damnjanović
 • Naučni saradnik dr Ljiljana Lazarević (predsednik)

Organizacioni odbor

 • Prof. dr Slobodan Marković
 • Viši naučni saradnik Dragica Pavlović Babić
 • Doc. dr Oliver Tošković
 • Naučni saradnik dr Ljiljana Lazarević
 • dr Kaja Damnjanović
 • Olga Marković Rosić