Uputstvo za pisanje rezimea

  • Za skup Empirijska istrživanja u psihologiji mogu se prijaviti rezimei na na srpskom i ostalim jezicima nekadašnjeg srpsko-hrvatskog govornog područja i na engleskom jeziku.
  • Naslov rada treba da bude maksimalne dužine 150 karaktera sa proredom.
  • Rezime bi trebalo da ima od 1500 do 2500 karaktera , sa razmakom (ne računajući naslov rada, imena autora, afilijacije i ključne reči).
  • Rezime treba da sadrži samo tekst, odnosno ne treba da sadrži tabele i grafikone.
  • Font: Times New Roman, latiničnu tastaturu, veličine 12. Zbog tehničkog rešenja koje se koristi za prijavu rezima, rezime je moguće prijaviti isključivo latiničnim pismom.
  • U rezimeu treba navesti jasno izložen problem istraživanja, metodologiju, glavne rezultate i zaključak.
  • Pri prikazivanju rezultata obavezno treba navesti vrednosti korišćenih statističkih obrada, to jest vrednost korišćenog statistika, broj stepeni slobode i nivo značajnosti (na primer t(121) = 15.34, p<.05).
  • Na kraju rezimea bi trebalo navesti do pet ključnih reči.
  • Jedan autor može prijaviti za skup najviše 3 rada, a na dva od tih radova može biti prvi autor.