Roditeljska podrška autonomiji: Doprinosi i moderatori

Džin Ispa, Univerzitet u Misuriju

Roditelji koji podržavaju dečju autonomiju, u interakciji sa decom pokazuju poštovanje prema ciljevima, izborima i odlukama svoje dece u razumnim okvirima i kulturno prihvatljivim granicama. Istraživanja sprovedena u mnogim državama ukazuju da postoji podrške autonomiji deteta doprinosi u emocionalnoj dobrobiti, intrinzičkoj motivaciji za učenjem i postignućem dece i adolescenata. Istovremeno, kros-kulturni radovi ukazuju na to da su njeni efekti moderirani roditeljskom namerom i konkretnim strategijama koje koriste. Ovo predavanje će predstaviti pregled teorijskih osnova za istraživanje podrške autonomiji, kao i moja istraživanja i istraživanja drugih o faktorima koji utiču na roditeljsku podršku autonomiji, nasuprot kontrolišućim stilovima roditeljstva, kao i njihovim implikacijama za dečji i adolescentski razvoj u nekoliko kulturoloških grupa.


Džin Ispa je profesorka emerita na Odeljenju za ljudski razvoj i porodičnu nauku na Univerzitetu u Misuriju (SAD). Osnovne studije i doktorat završila je na Univerzitetu Kornel. Njena istraživačka interesovanja fokusiraju se na to kako se presek kulture i socioekonomskog statusa odslikava na nastavničke i roditeljske prakse, kvalitet odnosa roditelja i deteta, i dečji razvoj. Njena najranija istarživanja ispitivale su evoluciju praksi podučavanja u centrima za brigu o detetu i roditeljskim vrednostima u Sovjetskoj i Postsovjetskoj Rusiji. Zatim je bila članica konzorcijuma istraživača koji su prikupljali podatke od hiljada roditelja i dece iz različitih etno-rasnih grupa koje žive u siromaštvu. Koristila je bogate podatke dobijene posmatranjem, intervjuima i anketama kako bi odgovorila na pitanja koja se tiču uzroka i implikacija majčinske podrške autonomiji i kontrolišućeg ponašanja tokom igre, kao i razgovora sa decom.