Uputstvo za pisanje rezimea

Uputstva za pisanje rezimea

 • Rezime je potrebno napisati na engleskom jeziku.
 • Naslov rada treba da bude maksimalne dužine 150 karaktera sa proredom.
 • Rezime treba da ima od 1500 do 2500 karaktera, sa razmakom (ne računajući naslov rada, imena autora, afilijacije i ključne reči)
 • Rezime treba da sadrži samo tekst, odnosno ne treba da sadrži tabele i grafikone.
 • Font: Times New Roman, latinična tastatura, veličine 12.
 • U rezimeu treba navesti jasno izložene: (1) problem i cilj istraživanja, (2) metodologiju, (3) glavne rezultate i (4) zaključak.
 • Pri prikazivanju rezultata obavezno treba navesti vrednosti od značaja za korišćene statističke obrade, to jest vrednost korišćenog statistika, broj stepeni slobode, nivo značajnosti i veličinu efekta (na primer t(121) = 15.34, p<.05, d = ).
 • Na kraju rezimea treba navesti do pet ključnih reči.
 • Prilikom prijave rezimea potrebno je navesti imena i afilijacije svih autora, kao i kontakt imejl prvog autora (kome će nakon uspešne prijave stići imejl sa potvrdom prijema)
 • Jedan autor može prijaviti za skup najviše 3 rada, a na dva od tih radova može biti prvi autor.
 • Neophodno je da barem jedan od autora rada ispunjava uslove za izvođenje psiholoških istraživanja propisane Kodeksom etike psihologa Srbije (sa naglaskom na članove 5.12, 5.17-5.20). Ukoliko je u pitanju studentski rad koji je nastao u okviru nastave i kao takav je mentorisan od strane predmetnog nastavnika (pri čemu predmetni nastavnik nije u mogućnosti da bude potpisan kao koautor), neophodno je, prilikom prijave rada, u odgovarajuće polje uneti ime i kontakt tog nastavnika, uz njegovu ili njenu podrazumevanu saglasnost za to.

 

Prijava simpozijuma

U okviru skupa moguće je prijaviti simpozijum, odnosno grupu radova koji su posvećeni nekoj zajedničkoj temi, pripadaju određenom istraživačkom pristupu i sl. Simpozijumi se prijavljuju tako što se na imejl adresu skupa (eip@f.bg.ac.rs) pošalje poruka sa temom “Prijava simpozijuma”, koja kao prilog sadrži dokument (u .pdf, .docx ili sličnom formatu) u kojem su navedeni:

 • naslov simpozijuma
 • kratak opis sadržaja simpozijuma (300-500 reči)
 • rezimei svih istraživanja koja će biti izložena u okviru simpozijiuma, pri čemu rezimei treba da budu napisani u skladu sa uputstvima za pisanje rezimea i treba da sadrže sve podatke koji se navode prilikom prijave rezimea (za ove detalje možete pogledati i stranicu za prijavu rezimea, s tim da ovu stranicu ne treba koristiti za prijavu radova koji će biti izloženi u okviru simpozijuma).