Recenzije

  • Radovi prijavljeni za EIP16 biće recenzirani. Rad se prosleđuje recenzentu iz oblasti u koju je rad svrstan, bez imena i afilijacije autora i koautora.
  • Period od 20. januara 2016. do 7. februara 2016. godine je predviđen za recenziranje i ponovno prijavljivanje radova usaglašenih sa sugestijama recenzenata.
  • Radovi koji ne budu dostavljeni u predviđenim rokovima neće biti razmatrani.
  • Rezimei prihvaćenih radova će se štampati u knjizi rezimea, koja će biti objavljena pre početka održavanja skupa.