Kompleksnost stimulusa u oblikovanju procesa pažnje u razvojnom dobu

Zorana Zupan, Univerzitet u Beogradu

Počasno predavanje Nenad Havelka
Dobitnica nagrade za izuzetno postignuće u ranoj fazi naučne karijere za 2024. godinu

Pažnja, posebno u razvojnom kontekstu, je temelj za učenje i uspešno snalaženje u svetu. Efikasna kontrola pažnje ključna je za prioritizovanje relevantnih dolaznih informacija tokom njihove obrade. U ovom predavanju, predstaviću nalaze koji govore o uticaju kompleksnosti stimulusa na pažnju u razvojnom kontekstu, kroz koncept vizuelnog markiranja Votsona i Hamfrijsa (1997). Vizuelno markiranje je sposobnost pojedinaca da selektivno usmere pažnju na nove ili relevantne informacije, dok istovremeno zanemaruju prethodno obrađene ili irelevantne stimuluse. Kroz naša istraživanja, predstaviću kako uvođenje različitih karakteristika kompleksnosti stimulusa utiče na ishode pažnje kod dece i odraslih. Naši nalazi pokazuju da pokret predstavlja jednu od karakteristika koja doprinosi kompleksnosti stimulusa. Ukoliko su stimulusi u pokretu, primećujemo promene u pažnji kod dece, pri čemu starija deca imaju sličan obrazac kao mlađa deca koja se susreću sa statičnim stimulusima. Drugo istraživanje sa odraslima potvrđuje sličnosti u obrascima pažnje kod odraslih kada su izloženi kompleksnim stimulusima. Ovi nalazi naglašavaju neophodnost razmatranja kompleksnosti stimulusa u razumevanju procesa pažnje tokom različitih razvojnih faza. Proširićemo ovu perspektivu na razvojna istraživanja sa bebama, koja će proučavati kako su rani procesi pažnje oblikovani kompleksnošću stimulusa. Na kraju, razmotrićemo i druge moguće pravce za buduća istraživanja i implikacijama koje ova pitanja imaju za razvojnu psihologiju i primenjene kontekste.


Zorana Zupan je naučna saradnica na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon završetka doktorskih studija na Univerzitetu Vorvik, nastavila je postdoktorske studije na Univerzitetu Kembridž. Nagrada za najbolju doktorsku tezu iz psihologije na Fakultetu nauka Univerziteta Vorvik dodeljena joj je 2016. godine. Istraživački rad Zorane Zupan obuhvata dve glavne linije: prva se fokusira na ispitivanje kognitivnih mehanizama vizuelne pažnje i egzekutivnih funkcija kod dece i odraslih, dok se druga linija bavi zdravstvenom psihologijom. U okviru prve linije istraživanja, bavila se karakteristikama mehanizama vizuelne pažnje i egzekutivnih funkcija kod dece i odraslih. U oblasti zdravstvene psihologije, istraživala je zdravstvena ponašanja kao faktore rizika za hronične bolesti, zdravstvena ponašanja i uspehe bihejvioralnih intervencija tokom pandemije COVID-19, kao i psihološke faktore koji su povezani sa nepridržavanjem medicinskih preporuka. Takođe je istraživala preseke ovih tema, uključujući korišćenje kognitivnih zadataka u kliničkim ispitivanjima i posredovanje egzekutivnih funkcija u zdravstvenim ponašanjima. Autorka je 20 naučnih radova objavljenih u prestižnim naučnim časopisima. Članica je Društva za kognitivne nauke, ISPOR-a, i Društva psihologa Srbije.