Dečija upotreba digitalnih medija u jugoistočnoj Evropi: Između rizika, štetnih posledica i prilika za razvoj i učenje

Dr Tijana Milošević (moderatorka)

Ucesnici:

prof. dr Dragan Popadić
doc. dr Dobrinka Kuzmanović
prof. dr Dalibor Petrović
prof. dr Darko Hinić

dr Lana Ciboci

U akademskoj zajednici se već neko vreme vodi debata oko uticaja digitalnih tehnologija na decu i mlade. Dok neki autori i istraživači smatraju da ima dovoljno dokaza za brigu, uglavnom po pitanju upotrebe mobilnih, odnosno pametnih telefona, društvenih mreža i video igara, drugi tvrde da ne postoji dovoljno dokaza, pogotovo longitudinalne prirode, koji bi potvrdili da zaista postoji jasan negativan uticaj korišćenja ovih tehnologija na decu i mlade. Istraživači koji pokazuju oprez u tvrdnjama o negativnim posledicama takođe naglašavaju važnost sagledavanja pozitivnih aspekata upotrebe digitalnih tehnologija, pogotovo u pogledu dečijih prava na socijalizaciju, učenje, učešće u zajednici, igri, kulturnom životu i umetnosti, kao što je precizirano u Konvenicji o pravima deteta Ujedinjenih Nacija.  U svetlu ovih oprečnih i bitno drugačijih interpretacija podataka presečnog tipa, učesnici ovog okruglog stola pokušaće da stave u kontekst podatke o dečijoj upotrebi interneta i digitalnih tehnologija u regionu. Fokusiraćemo se na nalaze istraživanja Deca Evrope na internetu u Srbiji (podaci prikupljeni 2018. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku N= 1150), i poredićemo ih sa podacima dobijenim u drugim istraživačkim projektima u regionu o dečijoj upotrebi digitalnih medija u kojima su panelisti učestvovali proteklih godina; ali takođe i sa podacima istraživanja Deca Evrope na internetu u drugim zemljama. Mreža Deca Evrope na internetu, sprovela je ankete u 19 zemalja u periodu između 2017. i 2019. godine, koristeći isti upitnik koji pokriva širok opseg tema o dečijoj upotrebi digitalnih medija, rizicima i štetnim posledicama kao što su vršnjačko nasilje na internetu, slanje i primanje poruka seksualnog karaktera (engl. sexting), izloženost štetnim sadržajima, pornografskim sadržajima kao i dečijoj pornografiji, među mnogobrojnim rizicima. Pozitivni aspekti upotrebe digitalnih medija uključuju digitalne veštine, kao što su programiranje i upotreba digitalnih medija u kreativne svrhe, ili u društveno korisne svrhe. Na ovom okruglom stolu, prvenstveno nas zanima izlaganje rizicima na internetu dece u regionu i kako to izgleda u poređenju sa drugim zemljama; ali takođe i mogućnosti da se iskoriste prilike za pozitivnu upotrebu digitalnih tehnologija