Bojana Dinić – dobitnica nagrade za izuzetno postignuće u ranoj fazi naučne karijere „Nenad Havelka”

Rasvetljavanje mračnih crta ličnosti

Mračna trijada/tetrada je konstrukt koji je u poslednjih 20 godina rapidno postao popularan i sve više privlači pažnju istraživača i šire javnosti. Ova konstelacija socijalno averzivnih crta (makijavelizam, narcizam, psihopatija i sadizam) našla je primenu u objašnjenju širokog spektra antisocijalnih ponašanja u različitim kontekstima. Ipak, još uvek postoje konceptualne dileme u vezi s mračnim crtama koje predstavljaju okosnicu mojih istraživanja. Među njima, ključne dileme su šta čini srž mračnih crta ličnosti (tzv. mračno jezgro) i da li se mračne crte mogu svesti na jednu, centralnu karakteristiku ili na bazičnu osobinu ličnosti poput saradljivosti ili poštenja-skromnosti. Na ove dileme se nadovezuje pitanje zajedničke genetičke osnove mračnih i bazičnih crta, te ću predstaviti rezultate prve blizanačke studije u Srbiji u vezi s ovim pitanjem. U prilog diskusiji o sličnostima i razlikama mračnih crta predstaviću niz studija mog istraživačkog tima u kojima smo ispitivali specifične odnose mračnih crta i socijalno averzivnih ishoda, poput agresije u oflajn i onlajn prostoru, potom antisocijalnog kažnjavanja i nepridržavanja zaštitnih mera tokom COVID-19 pandemije. Na kraju, razmotriću drugu generaciju istraživanja mračnih crta i moguće pravce razvoja ovog područja istraživanja.


Prof. dr. Bojana Dinić je vanredni profesor na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Njeno polje naučnog rada uključuje ispitivanje konceptualnih pitanja u vezi s antagonističkim i mračnim crtama ličnosti (npr. narcizmom, agresivnošću) i ishoda ovih crta, poput agresije i nasilja kako u oflajn, tako i u onlajn prostoru. Pored toga, njen rad uključuje i psihometrijsku evaluaciju upitnika za procenu antagonističkih crta i ponašanja, kao i drugih fenomena. Do sada je na srpski adaptirala preko 50 instrumenata i kreirala 6, među kojima su Upitnik agresivnosti BODH i Test opšte informisanosti (TOI-SE). Bila je i aktuelno je istraživač na nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata, a 2020-2021. godine bila je rukovodilac nacionalnog projekta “Socio-psihološki činioci rizične upotrebe društvenih mreža kod adolescenata u Vojvodini”. Do sada je objavila oko 45 radova u međunarodnim i isto toliko u nacionalnim časopisima, nekoliko monografskih publikacija, među kojima je “Digitalno nasilje”, i udžbenik “Principi psihološkog testiranja”. Njeni radovi su odabrani za vrhunski rezultat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za 2020. i 2021. godinu. Dobitnik je Nagrade za najboljeg mladog istraživača na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2013. godine i Nagrade za najboljeg istraživača na početku karijere 2018. godine koju dodeljuje Internacionalno društvo za ispitivanje individualnih razlika (ISSID), a 2022. godine je dobila nagradu za naučnu izuzetnost u oblasti društveno-humanističkih nauka koju dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine. Član je STAR Centra izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji od njegovog osnivanja, u okviru kojeg učestvuje u prvoj blizanačkoj studiji u Srbiji, te ispituje nasledne i sredinske činioce agresije. Pored toga, dugogodišnji je član Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Aktivno učestvuje u popularizaciji nauke na događajima poput TEDx i Evropske noći istraživača i u emisijama koje se bave promocijom nauke, a takođe sprovodi i projekte građanske nauke.

http://bojanadinic.com